Специјални редуктори

Често машините бараат специјални нестандардни редуктори. Редуктори со повеќе излези. Редуктори со изменливи запчаници. Во проектирање користиме софистицирани софтвери за пресметки на запчаници и останати елементи.

- Проектирање на специјални редуктори и погонски групи за производни линиии во ИГМ Кавадарци

reduktori1

reduktori2

- Проектирање на електромоторни погони и автоматика за Манипулатор за дистрибуција на загреани слабови 40000kg од печки до валавница. Проект изработен за Босио Цеље Словенија, Инсталирано во Железарница Волгоград Русија

reduktori3

reduktori4

- Помали проекти за Север Дриве Марибор Словенија

Translate »