Проектирање

Изработка на комплетни проекти за машини. Склопни цртежи, работилнички цртежи за позиции, фундамент планови, хидраулични и пневматски шеми, шеми за електрични инсталации, автоматика, изработка на софтвер за ПЛЦ.

Translate »