Компанија

D-tube е компанија која се бави со проектирање, изведба и монтажа на машини првенствено од црна металургија. Машини за производство на челични цевки и профили. Опрема за валавници за лим. Железарници.

Проектирање на специјални редуктори. Изработка на специјални редуктори во соработка со реномирани производители од Италија, Германија и Словенија.

Проектирање и изведба на електромоторни погони. Регулирани погони.

Проектирање, изведба и монтажа на хидраулични и пневматски инсталации.

Проиктирање, изведба и монтажа на процесна автоматика.

Денеска нашата компанија ангажира повеќе од дваесет инженери од различити профили. Обединува работа на повеќе големи и мали компании.

Translate »